Vitajte na našej webovej stránke.

 

                  

 

,, Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo

 

po celý život potešenie zo vzdelávania."

 

 

 

                 

 

 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej,

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti. Utvára

predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

MŠ pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu

pod názvom ,, Človiečik objavuje svet"

vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah

výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

 

Materská škola je 6-triedna.

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku spravidla od troch

do šiestich rokov a deťom s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky,

vo výnimočných prípadoch aj deťom od dvoch rokov.

MŠ je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu v štyroch budovách.

V hlavnej poschodovej budove sa nachádzajú štyri triedy sú v samostatných budovách.

V hospodárskej budove sa nachádza riaditeľňa, kancelária hospodárky MŠ,

kancelária vedúcej ŠJ, kuchyňa a jej ďalšie priestory.

Priestor na realizáciu IKT a edukačných aktivít s počítačmi je v III., IV., V. a VI. triede.

 

Hlavnou myšlienkou programu je :

* podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa

* aktivovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability

* rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách

* pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie

 

 

,,Dieťa nemáme učiť zvládať tento svet,

máme mu pomôcť vyrastať do osobnosti,

ktorá ho pozitívne zmení."