Vitajte 

      na našej webovej stránke.

            

    

      Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom. 

                                                                   - Bruyére                

 

Materská škola 

podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno - emocionálnej,

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti.

Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

Materská škola

pracuje podľa záväzného školského vzdelávacieho programu pod názvom

Svet očami detí,

ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacim programom

pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

Materská škola prevádzkuje sedem tried,

na Palárikovej 22 v Košiciach je šesťtriedna

a súčasne má otvorené elokované pracovisko v objekte ZŠ Masarykovej 19/A, ktoré má jednu triedu.

 

Materská škola 

je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu v štyroch budovách.

Prízemie hlavnej budovy tvorí vstupná hala, priestranná chodba so schodiskom, 

z ktorej sa vchádza do dvoch tried s príslušnými priestormi. 

Rovnako členené dve triedy sa nachádzajú na poschodí v hlavnej budove. 

V dvoch samostatných budovách spojených s hlavnou budovou

 vstupnou chodbou sa nachádzajú ďalšie dve triedy.

 Samostatnú časť tvorí aj hospodárska budova spojená s hlavnou budovou- chodbou, 

v ktorej sa nachádza riaditeľňa, kancelária hospodárky MŠ, kancelária vedúcej ŠJ a kuchyňa.

 

 

          

 

Ak chcete, aby raz vaše deti stáli pevne nohami na zemi, 

dávajte im na plecia zodpovednosť.

(abigail van Buren)

 

Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.
Bruyére