Téma - Zeleň a ochrana prírody

 

„Zeleň a ochrana prírody“

- prioritná téma, ktorú  si kolégium zvolilo spomedzi 7 tematických oblastí programu Zelenej školy na nasledujúce certifikačné obdobie, ktoré trvá dva roky.

Environmentálny audit uskutočnený v našej MŠ nám pomohol zhodnotiť a  rozhodnúť sa, čo robíme dobre a na akých témach by sme ešte mohli popracovať.

EAP (environmentálny akčný plán) - dokument, ktorý v sebe integruje premyslené aktivity zamerané na plnenie úloh smerujúcich k naplneniu cieľa, ktorý sme si stanovili na základe vykonaného auditu.

Ekokódex - je umelecké znázornenie záväzkov celej  školskej komunity v danej téme, ktoré sa snažíme dodržiavať počas celého certifikačného obdobia.

 

Environmentálny akčný plán školy

Enviromentálny akčný plán je pomôcka, ktorá nám pomôže ísť za našimi cieľmi
a ostať na vytýčenej ceste.
Je to plán praktických krokov a vzdelávacích aktivít
na školský rok 2018/2019 a 2019/2020
zameraných na zvolenú tému Zeleň a ochrana prírody.