Zápis detí do MŠ

Vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu informujeme o zmenených podmienkach
pri realizácii zápisu:
  • Termín zápisu ostáva bez zmeny. 
  • Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a  v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR  č. 306/2008  Z.z. o materskej škole  v znení vyhlášky MŠ SR  č. 308/2009  Z.z. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa je dostupná na webovej stránke školy.
  • Z dôvodu mimoriadnej situácie sa však potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupca dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov elektronickou formou alebo písomne poštou, prípadne doručením do poštovej schránky MŠ. 

 

Schránka je umiestnená pri vstupnej bráne na školský dvor

pri hospodárskej budove (z Partizánskej ulice).

 

 
 
E - mail MŠ: mspalarikovake@centrum.sk
 
Prijatie žiadosti musí byť potvrdené spätným e-mailom        zo strany riaditeľky školy.
 
V prípade, ak Vám potvrdzujúci e-mail nebol doručený, kontaktujte nás na t.č. 0911 757 760.

 

 

  • Na predprimárne vzdelávanie prijímame spravidla deti od troch do šiestich rokov veku.
  • Prednostne prijímame deti, ktoré k 31.08.2020 dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  • Deti vo veku od dvoch do troch rokov (k 31.08.2020) budú prijímané vo výnimočných prípadoch podľa kapacitných možností MŠ a v prípade zabezpečenia vhodných materiálnych, personálnych a iných podmienok.
  • V prípade neprijatia dieťaťa je možnosť prijatia aj v priebehu školského roka, avšak len na uvoľnené miesto.
  • Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa budú vydané do 30.06.2020. Zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučene poštou.
 
 
Tlačivo - Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
je dostupné na webovej stránke školy v sekcii Tlačivá
alebo si ho môžete stiahnuť na tomto odkaze www.mspalarikova.sk/dokumenty-a-tlaciva/.
 
V prípade nejasností a problémov nás môžete kontaktovať na t.č. 0911 757 760.
 
                                                                                                               Mgr. Eva Chovancová
                                                                                                                       Riaditeľka MŠ