Materská škola

podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopností a zručností, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

 

Materská škola 
prevádzkuje sedem tried, 
kmeňové pracovisko na Palárikovej 22 v Košiciach má šesť tried,  
elokované pracovisko v objekte Základnej školy, Masarykova 19/A v Košiciach má jednu triedu. 
 
 
Materská škola 
má právnu subjektivitu.
 

 

Materská škola 

pracuje podľa školského vzdelávacieho programu pod názvom 

 „Svet očami detí“, 

ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu  sú spracované formou obsahových celkov, ktoré sú tematicky blízke a súvisia so skutočným životom detí v predškolskom veku.